top of page
Algemene voorwaarden

 

1. Toepassing

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen PLEK62 en de klant gesloten wordt. PLEK62 behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden. De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven. Het inschrijven voor een workshop of kopen van een product bij PLEK62 leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. PLEK62 behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

2. Bedrijfsgegevens

Layla Dupon

keramiekatelier PLEK62

Alberic Deleustraat 62

8820 Torhout 

BE073847188

 

3. Workshops en Producten

PLEK62 organiseert keramiekworkshops en verkoopt keramiek. De inhoud van de workshops en de producten wordt beschreven op de website www.plek62.be. De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

 

4. Inschrijven

Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop of een product aankoopt via de website, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail. De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

PLEK62 en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van PLEK62 hiervoor als een vermoeden van bewijs. 

 

5. Annulering

Indien de klant zich voor een les(senreeks) heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld te worden via mail plek62@outlook.be. Deze annulatie is enkel geldig wanneer dit bevestigd wordt.

Bij annulering gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders de plaats kan innemen. Indien de klant niet aanwezig is op de workshop zonder verwittiging, gebeurt er geen terugbetaling. 

De cursus of boeking annuleren kan tot 10 dagen voor aanvang. Het bedrag kan niet worden terugbetaalt, je ontvangt in ruil een waardebon voor het bedrag dat je dan binnen het jaar kan gebruiken. Indien de aangekochte formule een prijswijziging onderging dient het verschil te worden bijbetaald door de cursist. 

Indien je tijdens het volgen van een lessenreeks een les niet kan aanwezig zijn kan dit ingehaald worden tijdens de open atelier momenten. Belangrijk; hier is er minimale begeleiding aanwezig dus dit is geen priveles.

PLEK62 behoudt zich het recht om een les(senreeks) te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan voor de klant.

 

6. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  PLEK 62 behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

 

7. Schade en Aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan PLEK62 op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan PLEK62 de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

8. Privacy

PLEK62 heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden. PLEK62 verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf of om deze te gerbuiken voor commerciële doeleinden. De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen. 

 

9. Klachten

Klachten met betrekking een les(senreeks) of product, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop of aankoop per email (plek62@outlook.be) worden doorgegeven. In geval van geschillen zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen. 

 

10.  Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

11. Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillen oplossing niet mogelijk blijkt, is de rechtbank van Torhout bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

12. Leveringsvoorwaarden

PLEK62 streeft ernaar bestellingen die geplaatst, op voorraad zijn en betaald worden binnen de 5 werkdagen te verzenden. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. PLEK62 kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Bestellingen worden éénmaal aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Indien de klant niet thuis is, gelden de algemene regels afhankelijk van de bezorgdienst. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant. Indien het product beschadigd werd tijdens het verzenden van het pakket dient dit uiterlijk één week na ontvangst gemeld te worden via e-mail (plek62@outlook.be) en wordt er gekeken voor een oplossing. Hierbij wordt steeds eerst de pakketjesdienst gecontacteerd door PLEK62. Mogelijke oplossing kan een terugbetaling van het bedrag zijn of er wordt een nieuw product opgestuurd. 

bottom of page